December 2016 - januar - feruar 2017

Nyt fra menighedsrådene

Menighedsrådsvalg 2016

For alle tre sogne er der lavet kandidatlister, og idet der ikke ved fristens udløb er indkommet yderligere opstillingslister udgør de anførte kandidater de nye Menighedsråd i Spentrup, Gassum og Asferg, gældende for den kommende fire års periode.

Menighedsrådet i Spentrup udgøres af følgende medlemmer.
Tove Kirk, Gervid Hansen, Hanne Larsen, Kjeld Bülow, Niels Aage Petersen, Karl Erik Giversen og
Aksel Henriksen.

Menighedsrådet i Gassum udgøres af følgende medlemmer.
Liss Didriksen, Mona Kjersgaard, Peter Larsen, Anna Grethe Graff og Annelise Secher
Der er valgt 3 nye stedfortrædere.  Navne på alle oplyses ved 1. gudstjeneste efter vores konstituering.

Menighedsrådet i Asferg udgøres af følgende medlemmer.
På orienterings- og opstillingsmødet den 13. september lykkedes det at få lavet en liste og da der ikke er indkommet andre lister ser menighedsrådet i den næste periode sådan ud:
Birthe Vestergaard, Jens Roed Nielsen, Jørgen Mark, Metha Kamp Nielsen og Marianne Høj Madsen. Tea Grud som suppleant.

Herudover er alle præsterne medlem af de 3 menighedsråd.
Ingelise Strandgaard, Ingeborg Kaels og Hans Erik Apelgren

I foråret 2016 er der sket sammenlægning af de tre sogne til et fælles pastorat, og alle tre menighedsråd ser nu frem til et godt og konstruktivt samarbejde omkring de fælles opgaver.

Sammen med kirkernes personale håber vi på fortsat at kunne videreføre og udvikle fælles aktiviteter til glæde for sognenes beboere.

Renovering af Spentrup Præstegård

I forbindelse med at sognepræst Klaus Frisman i foråret 2016 fratrådte efter mange år i embedet, tog Menighedsrådet initiativ til at få iværksat en omfattende og nødvendig renovering af Spentrup Præstegård.

I samarbejde med Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen blev der lavet en gennemgang af den fredede bygning, og der blev udfærdiget en projektbeskrivelse med henblik på at få iværksat en restaurering som kunne sikre bevaring af husets originale præg og historie samtidig med, at boligen blev indrettet efter mere tidssvarende krav og forventninger.

Der var fra starten tale om en fuldstændig indvendig renovering af boligen samt udskiftning af taget. Projektet viste et overslag på kr. 7.700.000. Istandsættelsen af boligdelen, som udgør den østlige del af bygningen er gennemført ved finansiering af Provstiet og ved låntagning i Stiftet med i alt kr. 3.450.000.  Denne del af projektet blev udført i løbet af foråret og sommeren, således at boligen var klar til den nye præstefamilies indflytning medio august. Ingelise Strandgaard blev samtidig indsat i embedet d. 17. august 2016.

Med ønsket om at kunne færdiggøre den fulde renovering, tog Spentrup Menighedsråd initiativ til at søge om fondsmidler for om muligt at få tilvejebragt de nødvendige økonomiske midler.

I begyndelsen af oktober måned modtog Menighedsrådet den meget glædelige meddelelse at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget et beløb på kr. 4.300.000 til renovering af den vestlige del af bygningen som udgør de mere repræsentative lokaler, samt til udskiftning af taget på hele Præstegården.

Det er en utrolig fin donation, som nu muliggør at den resterende del af renoveringsarbejdet kan færdiggøres, og hele den historiske Præstegård dermed bliver istandsat og sikret mange år frem i tiden. Samtidig er der tale om en moderne bolig for præstefamilien.

Sidste del af arbejdet vil blive iværksat snarest alt efter hvorledes vinteren forløber.

Tove Kirk

Ny graver i Asferg

Det der har fyldt allermest i menighedsrådet det sidste stykke tid er, at vi desværre ikke har kunnet leve op til vore egne krav om vedligehold samt pasning af kirkegård og præstegårdshave – vi beklager meget, at standarden ikke er som ønsket. Vi arbejder målrettet og intens på at vi igen har en kirkegård, som vi kan være stolte af. Det har været nødvendigt at hyre eksternt firma til klipning af hække samt biosprøjtning af gangene på kirkegården. Vi har pr. 1. november ansat Per Thaudal som graver, et velkommen tilbage til ham, og vi håber på forståelse for at det tar’ lidt tid inden vi igen er på højde med standarden.

Marianne Høj Madsen