Det er ikke alene amerikanerne, der i 2020 skal til valg af ny præsident. I Danmark skal der den 15. september være valg til de 1749 menighedsråd i landets sogne.
Et menighedsråd består af mellem fem og 15 valgte medlemmer samt sognets præster. Antallet af medlemmer afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. I Spentrup, Gassum og Asferg pastorat sidder der et menighedsråd i hvert af de tre sogne. Menighedsrådenes opgave er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet og pastoratet. Det betyder i praksis, at menighedsrådet både har en række administrative og strategiske opgaver.

Menighedsrådets opgaver er bl.a.:

-          At være arbejdsgiver for de ansatte i kirken, bortset fra præsterne

-          At lave visionsarbejde og derigennem være med til at bestemme i hvilken retning den lokale kirke               skal gå, og hvad der skal prioriteres

-          At have ansvar for økonomi i kirkens daglige drift

-          At ansætte ny præst, når stillingen er ledig

-          At sørge for vedligeholdelse af bygninger, både kirken, sognegården og præsternes embedsbolig

-          At sikre gode vilkår for ansatte og frivillige i kirken, så de kan udføre deres opgaver bedst muligt

-          At samarbejde med lokalforeninger, f.eks. lokalråd, borgerforening, spejderne etc.

 

Menighedsrådsmedlemmer kan være lige så forskellige som medlemmerne af folkekirken. Nogle går ofte i kirke, andre kommer mest til højtiderne, nogle er unge, andre er ældre, nogle går op i babysalmesang, andre i det sociale arbejde o. s. v.

Det er vigtigt, at et menighedsråd afspejler alle de mennesker, der hører til kirken, da det er her, der bliver truffet mange vigtige beslutninger om både den lokale kirkes liv og fremtid.

Har du interesse i dine lokale kirker og lyst til at høre mere om, hvad og hvordan menighedsråd arbejder både lokalt og i fællesskab i pastoratet, har du ved orienteringsmøde mulighed for at møde menighedsråd og præster i de tre sogne. Her vil menighedsrådet og præsterne fortælle om arbejdet lokalt og samarbejdet de tre sogne imellem.

Orienteringsmøde om kirke, sogn og menighedsråd for alle interesserede:

Tirsdag den 9. juni kl. 17 i Asferg Kirke
Tirsdag den 9. juni kl. 19 i Gassum Kirke
Tirsdag den 9. juni kl. 20 i Spentrup Kirke

Er du allerede nu interesseret i at deltage i kirkens, sognets og pastoratets maskinrum, så kontakt gerne et eller flere menighedsrådsmedlemmer eller præsterne. Kontaktoplysningerne finder du bagerst i bladet og på hjemmesiden.